Skip to main content

Posts

သူင်ႇႇၵႂၢမ်းသင်ထိုင်ပေႃႈတၢင်းမႄႈ" ႁွင်ႉ - ယိင်းမူဝ်ၶမ်း

Recent posts

ၸႆၢးမိူင်းႁၢၼ်/saimaungharn/จายเมืองหาล

ဢဝ်Noteၶွတ်ႇၵႂၢမ်းၶႃႈႁဝ်း(20)ႁူဝ်မႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ဢူၺ်းေၵႃႉတီႈယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉေဢႃႈၵိျၵ်ႈႁူဝ်လႂ်ေၵႃႈလိူၵ်ႈႁႃလဵၼ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈၼႃ 👍 ✌️ 🎸 🎸 🎸 🎸 🎸 🎸 ......................................................... ...... ၶဝ်ႈတူၺ်းထႅင်ႈ ......

ActivePresenter/ပူဝ်ၵႅမ် တႃႇၵဵပ်းဝီးထီးဢူဝ်းၼႃႈၶွမ်း

ActivePresenter Screen Recorder, Video Editor & eLearning Software ဢဵတ်းထိပ်ႇၽလီသၼ်ထႃႇ ၵဵပ်းႁၢင်ႈ/ဝီးထီးဢူဝ်းၼႃႈၶွမ်း၊ တတ်းတေႃႇ လႄႈ သွပ်ႉဝႆး။ ...................................................................... ActivePresenter 7.5.11 Windows 10, 8.1, 8, 7 (64-bit only) (Released:  December 23, 2019 ) Download/တႃႇၶွမ်း.... ActivePresenter 6.1.6 Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit and 64-bit) (Released:  April 16, 2018 ) Download/တႃႇၶွမ်း.... ........................................................................... ActivePresenter for macOS 7.5.11 macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (Released:  December 23, 2019 ) Download/လူတ်ႇတီႈၼႆႈ... ActivePresenter for macOS 6.1.6 OS X 10.10, OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13 (Released:  April 16, 2018 ) Download/လူတ်ႇတီႈၼႆႈ...

ၼွင်ႉသၢဝ် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

 ၼွင်ႉသၢဝ် တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ V:  [ၼွင်ႉသၢဝ်   ၼွင်ႉသၢဝ်ၶၢဝ်ၼုမ်ႇ   ၼွင်သၢဝ်   ၼွင်ႉသၢဝ်မီးမႆႇတႃ ၸၢႆးပီႈမဝ်းၸွမ်းသူယဝ်ႈ ၼွင်ႉသၢဝ်  ၼွင်ႉသၢဝ်မေႃဢုပ်ႇ   ၼွင်ႉသၢဝ်  ၼွင်ႉသၢဝ်ၵဝ်းယွၵ်ႇၸႂ် ၸၢႆးပီႈၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း   ၸႂ်ၸပ်းၼွင်ႉယဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်တၢင်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈလိုမ်းယၢပ်ႇယဝ်ႈ]2 CHO: ဢိုမ်း ….မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းမူၼ်းမႂ်းၼၢင်းမေႃ(ငမ်း/ၽၢမ်း)ဢဝ်ၸႂ်ၸၢႆး ဢိုမ်း ….ၵႅမ်ႈဢွၼ်လွၵ်းလွၵ်းယုမ်ႉပေႉမႃးႁၢင်ႊလီငၢမ်း (ၽႂ်ၵေႃႈဢၢမ်း   ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ/ မၢဝ်ႇတင်းမိူင်း ပေႃးယွင်ႈဢၢမ်း) ၸႂ်ၶွၼ်ႈသူ ဢုပ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈၸၢႆးပီႈပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈယၢၼ် SOLO   V:  [ၼွင်ႉသၢဝ်   ၼွင်ႉသၢဝ်ၶၢဝ်ၼုမ်ႇ   ၼွင်သၢဝ်   ၼွင်ႉသၢဝ်မီးမႆႇတႃ ၸၢႆးပီႈမဝ်းၸွမ်းသူယဝ်ႈ ၼွင်ႉသၢဝ်  ၼွင်ႉသၢဝ်မေႃဢုပ်ႇ   ၼွင်ႉသၢဝ်  ၼွင်ႉသၢဝ်ၵဝ်းယွၵ်ႇၸႂ် ၸၢႆးပီႈၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း   ၸႂ်ၸပ်းၼွင်ႉယဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်တၢင်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈလိုမ်းယၢပ်ႇယဝ်ႈ]2 CHO: ဢိုမ်း ….မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းမူၼ်းမႂ်းၼၢင်းမေႃ(ငမ်း/ၽၢမ်း)ဢဝ်ၸႂ်ၸၢႆး ဢိုမ်း ….ၵႅမ်ႈဢွၼ်လွၵ်းလွၵ်းယုမ်ႉပေႉမႃးႁၢင်ႊလီငၢမ်း (ၽႂ်ၵေႃႈဢၢမ်း   ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ/ မၢဝ်ႇတင်းမိူင်း ပေႃးယွင်ႈဢၢမ်း) ၸႂ်ၶွၼ်ႈသူ

ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

 ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့ တႅမ်ႈ၊ ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့ ၽွင်းယၢမ်းလႆႈႁၼ်  သူၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ်  ပီႈၵေႃႈသိူဝ်းၸႂ် ပေႃးၼွင်ႉမႆႈၶီ  ပီႈၵေႃႈမႆႈၶီၸွမ်း  ၸႂ်ႁွမ်းၸွမ်းၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း လႆႈဢၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  လွမ်ဢၢႆတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ  ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ Music ပေႃးၶိုၼ်းတဵၵ်းၸႂ် ယႃႇယၵ်ႉတူၺ်းၼႆ  ယိုင်ႈၶႂ်ႈတူၺ်းဢိူဝ်ႈ ပေႃးၶိုၼ်းတတ်းၸႂ် ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈ  ၶူၼ်ႉၶိူဝ်းမႂ်းၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း ၶႂ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းယူႇ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉဢမ်ႇသီးလႆႈ   Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ  ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ  ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵ

တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ် - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်ၽႃႉ

 တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ် တႅမ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ V1: မွင်းၸူမ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ႇၵေႃႉဢမ်ႇတွၼ်ႈဢမ်ႇယိုၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈ ပေႃးၸူးတၢင်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇငၢႆႈ  တေဝႃႈၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းတိုဝ်ႁၵ်ႉယဝ်ႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ယွၼ်းသေ  တၢင်းႁၵ်ႉၵိူတ်ႇမႃးပၼ် ႁိုဝ်ၸၢင်သိမ်းသိူင်ႇ ႁိုဝ်ၸၢင်ႁၢမ်ႈသီးလႆႈ V2: ပေႃးၼွင်ႉမီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ  ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃၶႂ်ႈမီးႁိမ်းၸမ်ၼွင်ႉ ၶႂ်ႈႁေႉၶႂ်ႈၵင်ႈပၼ်ၸွမ်း  လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းပၼ်မႆႈပၼ်ႁိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႇယွႆႉတူၵ်းၸူးတီႈ  ၵႅမ်ႈလွၵ်းၶွင်ႇယၢမ်းလႂ် ၶႂ်ႈထႅမ်ၸဵတ်ႉပၼ် ၶႂ်ႈယိုၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ် Cho:  တႃႇၸၢႆးတေႉ တၢင်းဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ်  ၵူၺ်းလႆႈဝူၼ်ႉၸူးထူပ်းၼႂ်းၾၼ် ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸမ်ၼွင်ႉၵေႃႈ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် သူင်ႇတၢင်းႁၵ်ႉၸူးထိုင်ၼွင်ႉယူႇ  တၢင်းႁၵ်ႉပုၼ်ႈၸၢႆးၼႆ့ၵႆၼႃႇ ဢမ်ႇတွပ်ႇဢမ်ႇတွၼ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ  တီႈသုတ်းၼႆႉလႆႈၶီၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် Music: V2: [Cho:]2        ၼႃ…ၼႃ…ၼႃ….ၼႃ…

ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

 ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်ႈ တႅမ်ႈ ၊ ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇပေထဵင်ၵႂၢမ်းၸၢႆးႁဝ်းၼႃႈ   ဢွၵ်ႇဝႃႇပီႊၼႆႉၶႂ်ႈဢၢၼ်းၵူပ်ႉၵူႊ ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၸၢႆးႁဝ်းၼႃႈ   သင်ပႂ်ႉႁိုင်ၵူဝ်ႁႃးလႆႈယၢၼ်ဢိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉႁႃးပႆမႃးပေႃးႁိုင်  ဢွၵ်ႇဝႃႇလႂ် ပဵၼ်ၵႂႃႇပွႆးပိူၼ်ႈ မၢဝ်ႇလူင်ၼႆ လႆႈတၢင်းပိူၼ်ႈယွၵ်ႇၵူၺ်း ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၸႂ်ၼမ်မွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉထႅင်ႈ  တႃႇတၢင်းႁၵ်ႉပီႈႁႂ်ႈပေႃးတမ်းၸႂ် ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၶီၽွမ်ႉၸၢႆးဝႆးလႄႈ   လွင်ႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်ပီႈႁေႉၵင်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးၼႆႉဢမ်ႇဢၢၼ်းယွမ်းၽႂ်  ဢွၵ်ႇဝႃႇပီႊၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပွႆးႁႃး မၢဝ်ႇလူင်ၼႆ ဢၼ်ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးဢၢမ်းၼႆ cho:  ဢွၵ်ႇဝႃႇၵၼ်ႇတေႃး တူၺ်းပိူၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ယူႇယူႇၵုမ်ႇဢိုၵ်ႉၵႅၼ်ႉၼမ်ႉလၢႆးသေ တႃႇၸၢႆးလႆႈတၢင်းၶွႆယူႇ မီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇၵႂႃႇယူႇမႃး ဢိူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းမီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇပေထဵင်ၵႂၢမ်းၽွမ်ႉၸၢႆးလႄႈၼွင်ႉႁၵ်ႉဢိူၺ်း …. ႁိူၺ်း …..ႁႃ…..ႁႃ…… Solo ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၸႂ်ၼမ်မွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉထႅင်ႈ  တႃႇတၢင်းႁၵ်ႉပီႈႁႂ်ႈပေႃးတမ်းၸႂ် ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၶီၽွ